Cải tạo có thể làm tăng giá trị ngôi nhà của bạn, nhưng cũng có thể dẫn đến thảm họa.